ครู บุคลากร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นางเพียงแข ชิตจุ้ย
นางเพียงแข ชิตจุ้ย
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
phiengkae@srp.ac.th
0901978991
https://sites.google.com/srp.ac.th/phiengkaesrp

 

นายไพศาล  ชนีมาส
นายไพศาล ชนีมาส
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชำนาญการพิเศษ
paisaln@srp.ac.th
0867399097
https://sites.google.com/view/paisaln/

 

นายประหยัด  ไทยเสน
นายประหยัด ไทยเสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
prayad@srp.ac.th
0874709417
https://sites.google.com/srp.ac.th/prayad/

 

นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชำนาญการพิเศษ
pistchvisak@srp.ac.th
0858888050
https://sites.google.com/srp.ac.th/pistchvisak

 

นางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์
นางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ชำนาญการ
gunchayanat@srp.ac.th
0611519593
https://sites.google.com/srp.ac.th/gunchayanat5153/