ครู บุคลากร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นางเพียงแข ชิตจุ้ย
นางเพียงแข ชิตจุ้ย
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
phiengkae@srp.ac.th
0901978991
https://sites.google.com/srp.ac.th/phiengkaesrp

 

นายไพศาล  ชนีมาส
นายไพศาล ชนีมาส
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชำนาญการพิเศษ
paisaln@srp.ac.th
0867399097
https://sites.google.com/view/paisaln

 

นายประหยัด  ไทยเสน
นายประหยัด ไทยเสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
prayad@srp.ac.th
0874709417
https://sites.google.com/srp.ac.th/prayad

 

นางสาวกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์
นางสาวกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
gunchayanat@srp.ac.th
0611519593
https://sites.google.com/srp.ac.th/gunchayanat5153

 

นางสาวชณิดาภา เวชกุล
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชำนาญการพิเศษ
chanidapha@srp.ac.th
0639955391