SRP Studio

สถิติการใช้งาน SRP Studio ประจำปี 2566
เดือน
ไลฟ์สด
ประชุม
บันทึกสื่อ
นิเทศการสอน
รวม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
3
1
4
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
3
3
กรกฏาคม
สิงหาคม
1
1
กันยายน
4
4
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
4
8
12