SRP Studio 

สถิติการใช้งาน SRP Studio ประจำปี 2566
เดือน
ไลฟ์สด
ประชุม
บันทึกสื่อ
นิเทศการสอน
รวม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
1
1
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
1
1