SRP Studio

สถิติการใช้งาน SRP Studio ประจำปี 2567
เดือน
ไลฟ์สด
ประชุม
บันทึกสื่อ
นิเทศการสอน
รวม
มกราคม
6
6
กุมภาพันธ์
2
2
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
1
1
มิถุนายน
2
2
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
11
11