SRP Studio 

สถิติการใช้งาน SRP Studio ประจำปี 2565
เดือน
ไลฟ์สด
ประชุม
บันทึกสื่อ
นิเทศการสอน
รวม
มกราคม
1
1
2
4
กุมภาพันธ์
6
1
4
11
มีนาคม
1
1
2
เมษายน
1
1
พฤษภาคม
มิถุนายน
1
1
กรกฏาคม
1
1
สิงหาคม
1
1
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
9
4
6
2
21