แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อ*
ระบุหัวข้อเรื่อง
รายละเอียด*
ระบุรายละเอียด
โดย*
ระบุชื่อ-สกุล
อีเมล*
ระบุอีเมล
โทรศัพท์*
ระบุหมายเลขโทรศัพท์

ช่องทางการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน

1. แจ้งร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวัน เวลาราชการ
2. โทรศัพท์หมายเลข 077-275861 และโทรสาร 077-286727
3. จดหมายจ่าหน้าซอง ถึง สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 388 ถนนตลาดใหม่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
4. อีเมล์ suratpit@srp.ac.th