สถิติเว็บไซต์ครู บุคลากร

เว็บไซต์ : ดูรายการเว็บไซต์ คลิกที่รายชื่อกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ
จำนวนครู บุคลากร
มีเว็บไซต์
คิดเป็นร้อยละ
5
5
100.00
10
8
80.00
37
34
91.89
20
20
100.00
22
22
100.00
15
15
100.00
16
14
87.50
9
9
100.00
7
7
100.00
5
3
60.00
4
54
5
9.26
รวม
204
142
69.61