สถิติเว็บไซต์ครู บุคลากร

เว็บไซต์ : ดูรายการเว็บไซต์ คลิกที่รายชื่อกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ
จำนวนครู บุคลากร
มีเว็บไซต์
คิดเป็นร้อยละ
5
5
100.00
9
8
88.89
38
35
92.11
20
18
90.00
22
22
100.00
15
15
100.00
16
16
100.00
9
9
100.00
6
6
100.00
4
4
100.00
4
55
6
10.91
รวม
203
144
70.94