โครงการห้องเรียนพิเศษ

กำหนดการรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น.

ขั้นตอนการสมัคร  ตรวจสอบรายชื่อ  ใบแจ้งการชำระเงิน  ข้อมูลมอบตัว

ขั้นตอนการสมัคร
 • ระเบียบการรับสมัคร อ่านรายละเอียด...
 • ชำระค่าดำเนินการสอบ 300 บาท บัญชี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี
  8076026792 
 • *ชำระค่าดำเนินการสอบในวันสมัครสอบ*
  เช่น ชำระเงินเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นักเรียนต้องสมัครในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น.
 • ระบุรายละเอียดการสมัครให้ถูกต้อง และเป็นความจริง ตามหลักฐานทางราชการ
 • นักเรียนที่เรียนในเขต จ.สุราษฎร์ธานี ให้เลือกรายชื่อโรงเรียนจากรายชื่อโรงเรียนที่ให้เลือก
 • Upload รูปถ่ายนักเรียน(ชุดนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว และไม่เกิน 2 MB
 • Upload รูปถ่ายสลิปหรือใบเสร็จชำระค่าดำเนินการสอบ 300 บาท
 • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้ในการเข้าสอบ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
 • อนุมัติการรับสมัคร หลังจากเสร็จสิ้นการสมัครในแต่ละวัน
 • เลขประจำตัวสอบ จะเรียงลำดับจากการอนุมัติ
 • หลักฐานผลการเรียน จะใช้สำหรับนักเรียนที่สอบได้
 • ***เลือกแผนการเรียน เฉพาะนักเรียนที่สอบได้ วันรายงานตัว
 • ติดต่อสอบถาม
 • Suratpittaya School แจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
 • ห้องวัดผล สำนักงานวิชาการ 077-275861 ต่อ 316, 088-1687964, 089-4653316
 • *นักเรียนสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ ในช่วงวันที่เปิดรับสมัคร ระบุชื่อนักเรียน ข้อมูลที่จะแก้ไข
 • *เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครได้แล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อโดยทันที ค้นหารายชื่อจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • *กรณีพบปัญหาในการสมัคร ให้แคปภาพหน้าจอ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
 • รับสมัคร

 • วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • เวลา 08.00 – 16.30 น.
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศรายชื่อ/พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ

 • วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit
 • พิมพ์บัตรประจำตัว คลิกที่นี่
 • สอบคัดเลือก

 • ม.1 - วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.4 - วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ตารางสอบ

 • ม.1 - วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • เวลา 09.00 - 11.00 น. - วิชาคณิตศาสตร์
 • เวลา 11.10 - 12.10 น. - วิชาภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.00 - 15.00 น. - วิชาวิทยาศาสตร์
 • ม.4 - วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • เวลา 09.00 - 11.00 น. - วิชาคณิตศาสตร์
 • เวลา 11.10 - 12.10 น. - วิชาภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.00 - 15.00 น. - วิชาวิทยาศาสตร์
 • การคัดเลือก

  คัดเลือกจากคะแนนการสอบตามเนื้อหามาตรฐานวิชาและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สอบใน 3 วิชาหลัก คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยยึดแนวทางข้อสอบของ สสวท. ตามความสำคัญของแต่ละโครงการ ดังนี้

  ม.1

 • แผนการเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE EST SMBP และ MLP จะพิจารณาคัดเลือก ตามลำดับคะแนนรวมทุกวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 50 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน หากคะแนนรวมทุกรายวิชาเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบมากที่สุดเรียงไป ตามลำดับรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
 • การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ โดยจะเรียกชื่อเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ครั้งละหนึ่งคน ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากนักเรียนมาช้ากว่าลำดับที่เรียกชื่อ โรงเรียนจะต้องเรียกในลำดับสุดท้าย
 • * หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่เลือกแผนการเรียน ถือว่าสละสิทธิ์

  ม.4

 • แผนการเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE GSP และ SME จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับ คะแนนรวมทุกวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 50 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน หากคะแนนรวมทุกรายวิชาเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบมากที่สุดเรียงไปตามลำดับรายวิชา วิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
 • การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ โดยจะเรียกชื่อเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ครั้งละหนึ่งคน ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากนักเรียนมาช้ากว่าลำดับที่เรียกชื่อ โรงเรียนจะต้องเรียกในลำดับสุดท้าย
 • * หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่เลือกแผนการเรียน ถือว่าสละสิทธิ์

  ข้อปฏิบัติในการสอบ
 • ให้ใช้ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • แสดงบัตรประจำตัวผู้สอบ
 • ให้ใช้ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ
 • ประกาศผล

 • ม.1 - วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • ม.4 - วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit
 • รายงานตัว/เลือกแผน

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • ม.1 เลือกแผน - วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. (เลือกตามลำดับคะแนนสอบ)
 • ม.1 - ชำระค่าบำรุงการศึกษา - วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567-วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ม.4 เลือกแผน - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. (เลือกตามลำดับคะแนนสอบ)
 • ม.4 - ชำระค่าบำรุงการศึกษา - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567-วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • เวลา 09.00 – 12.00 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • มอบตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ม.1 ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.4 - วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ม.4 ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 •  

  สถิติ ม.1
  ห้องเรียนพิเศษ
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  นักเรียน
  (คน)
  10 ก.พ. 67
  11 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67
  รวมทั้งสิ้น
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(Enriched Science AND Technology)(EST)
  36
  2
  72
  35
   
  35
  16
   
  16
  12
   
  12
  7
   
  7
  2
   
  2
  72
  72
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สองภาษา(Science AND Mathematics Bilingual Program)(SMBP)
  25
  1
  25
  11
   
  11
  9
   
  9
  3
   
  3
  2
   
  2
     
  25
  25
  ห้องเรียน 3 ภาษา(Multilanguage Program)(MLP)
  36
  2
  72
  32
   
  32
  18
   
  18
  12
   
  12
  6
   
  6
  4
   
  4
  72
  72
  วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม(Science Mathematics Technology and Environment)(SMTE)
  30
  1
  30
  20
   
  20
  9
   
  9
  1
   
  1
        
  30
  30
  รวม
  6
  199
  355
   
  355
  210
   
  210
  152
   
  152
  98
   
  98
  85
   
  85
  900
  900
  สถิติ ม.4
  ห้องเรียนพิเศษ
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  นักเรียน
  (คน)
  10 ก.พ. 67
  11 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3 เดิม
  ม.3 ร.ร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 ร.ร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 ร.ร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 ร.ร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 ร.ร.อื่น
  รวม
  ม.3 เดิม
  ม.3 ร.ร.อื่น
  รวม
  วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม(Science Mathematics Technology and Environment)(SMTE)
  30
  1
  30
  14
  5
  19
  5
  1
  6
  3
   
  3
  1
   
  1
  1
   
  1
  24
  6
  30
  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(Gifted Science Program)(GSP)
  36
  2
  72
  33
  8
  41
  7
  1
  8
  9
  4
  13
  5
  1
  6
  2
  2
  4
  56
  16
  72
  ส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(Science Mathematics AND English)(SME)
  36
  2
  72
  22
  17
  39
  5
  3
  8
  7
  5
  12
  6
  3
  9
  3
  1
  4
  43
  29
  72
  รวม
  5
  174
  143
  170
  313
  32
  24
  56
  48
  71
  119
  29
  40
  69
  32
  58
  90
  284
  363
  647