ปีการศึกษา 2/2564

ช่วงวันที่สมัคร
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

จำนวนรับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จำนวนรับสมัคร(คน)
ลูกเสือเสนา
163
ลูกเสืออากาศ
60
เนตรนารีเสนา
60
ยุวกาชาด
98
บำเพ็ญประโยชน์
87
เนตรนารีอากาศ
61
 
สถิติ
ระดับชั้น
จำนวนรวม
ลส
ลสอ
นน
ยว
บพ
นนอ
รวม
ม.1
529
529
ม.2
473
466
ม.3
459
-
-
-
-
-
-
 
1,461
317
109
110
197
155
107
995