รายการแจ้งซ่อม

ปี
ประจำปี 2566
สถิติ
เดือน
รอตรวจสอบ
กำลังซ่อม
ซ่อมแล้ว
รวม
มกราคม
1
1
2
กุมภาพันธ์
1
1
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
1
1
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
1
3
4