รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไปและโควต้า

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไปและโควต้า ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสมัครโควต้า

 • ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโควต้า อ่านรายละเอียด...
 • สมัคร - วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร - วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
 • ประกาศผล - วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ยืนยันสิทธิ์นักเรียนโควต้า - วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คลิกที่นี่
 • สอบ - วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 (สอบจัดห้องเรียน)
 • รายงานตัว - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 - 16:30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • มอบตัว - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ลงทะเบียน 09:00 น. (ไม่มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ชำระค่าบำรุงการศึกษา - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 - วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • เกณฑ์การพิจารณา
  แผนการเรียน
  เกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX)
  เกรดเฉลี่ยวิชาเฉพาะ
  1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  3.00 ขึ้นไป
 • 1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  3.00 ขึ้นไป
 • 1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 3. นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
  2.50 ขึ้นไป
 • 1. ภาษาไทยพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 2. สังคมศึกษาฯพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 4. ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
  2.75 ขึ้นไป
 • 1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 2. ภาษาไทยพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • รับนักเรียน ม.3 เดิม โรงเรียนเดิม (ประเภทโควต้า) จำนวน 253 คน จากกลุ่มเรียน ดังนี้

 • 1. แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 95 คน
 • 2. แผนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 62 คน
 • 3. แผนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คน
 • 4. แผนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 62 คน
 • การคัดเลือก
       คัดเลือกจากผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษา ปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ตามกลุ่มการเรียน/แผนการเรียนที่นักเรียนเลือก หากนักเรียนมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX เท่ากัน ในลำดับสุดท้าย จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเรียงตามลำดับรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  สถิติการเลือกแผนการเรียน
  วันที่สมัคร
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
  ภาษาจีน-
  ภาษาอังกฤษ-
  ภาษาไทย
  รวม
  8 ม.ค. 67
  205
  29
  15
  40
  289
  9 ม.ค. 67
  71
  16
  3
  14
  104
  10 ม.ค. 67
  12
  6
  5
  2
  25
  11 ม.ค. 67
  23
  14
  7
  2
  46
  12 ม.ค. 67
  11
  6
  7
  6
  30
  รวม
  322
  71
  37
  64
  494

  กำหนดการ รอบทั่วไป

 • ระเบียบการรับสมัคร อ่านรายละเอียด...
 • สมัคร - วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • นักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ สมัคร - วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศรายชื่อ/พิมพ์บัตรประจำตัว - วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit
 • พิมพ์บัตรประจำตัว คลิกที่นี่
 • สอบคัดเลือก
 • ความสามารถพิเศษ - วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ประกาศผล
 • ความสามารถพิเศษ - วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ม.1 - วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ม.4 - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • www.srp.ac.th
 • www.facebook.com/suratpit
 • รายงานตัว
 • ความสามารถพิเศษ - วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • เวลา 09:00 - 16:30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.1 - วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • เวลา 09:00 - 16:30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.1 - ชำระค่าบำรุงการศึกษา - วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567-วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ม.4 - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • เวลา 09:00 - 16:30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.4 - ชำระค่าบำรุงการศึกษา - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567-วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • มอบตัว
 • ความสามารถพิเศษ - วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. (ไม่มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. (ไม่มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. (ไม่มอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ตารางสอบ รอบทั่วไป

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • เวลา 09.00 - 09.40 น. - ภาษาไทย
 • เวลา 09.50 - 10.50 น. - คณิตศาสตร์
 • เวลา 11.00 - 11.40 น. - วิทยาศาสตร์
 • เวลา 13.00 - 13.50 น. - ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 14.00 - 14.40 น. - สังคมศึกษา
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • เวลา 09.00 - 09.40 น. - ภาษาไทย
 • เวลา 09.50 - 10.50 น. - คณิตศาสตร์
 • เวลา 11.00 - 11.45 น. - วิทยาศาสตร์
 • เวลา 13.00 - 14.00 น. - ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 14.10 - 14.50 น. - สังคมศึกษา
 • การคัดเลือก
 • คัดเลือกจากคะแนนการสอบตามเนื้อหามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 วิชาหลัก คือวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100
 • โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนรวมทุกรายวิชา หากผู้ที่สอบได้ลำดับสุดท้ายของจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนประกาศรับ มีคะแนนรวมเท่ากันหลายคน จะพิจารณาจากคะแนนสอบมากที่สุดเรียงไปตามลำดับและหากมีคะแนนเท่ากันอีก จะพิจารณาจากคะแนนสอบมากที่สุดเรียงตามลำดับรายวิชา ดังนี้
  1. วิชาคณิตศาสตร์
  2. วิชาวิทยาศาสตร์
  3. วิชาภาษาอังกฤษ
  4. วิชาภาษาไทย
  5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ข้อปฏิบัติในการสอบ
 • ให้ใช้ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • แสดงบัตรประจำตัวผู้สอบ
 • ให้ใช้ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ
 •  

  สถิติ ม.1
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  9 มี.ค. 67
  10 มี.ค. 67
  11 มี.ค. 67
  12 มี.ค. 67
  13 มี.ค. 67
  รวมทั้งสิ้น
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  ความสามารถพิเศษ
  รวม
  40
  7
  656
   
  38
  656
  136
   
  7
  136
  95
    
  95
  54
    
  54
  60
    
  60
  1,001
  45
  1,001
  สถิติ ม. 4
  แผนการเรียน
  เกณฑ์นร.
  ห้อง
  9 มี.ค. 67
  10 มี.ค. 67
  11 มี.ค. 67
  12 มี.ค. 67
  13 มี.ค. 67
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  นักเรียน
  โควต้า
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  ใหม่
  รวม
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  40
  3
  32
  165
  197
  24
  41
  65
  5
  30
  35
  11
  12
  23
  1
  22
  23
  94
  73
  270
  437
  คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  40
  2
  35
  40
  75
  5
  14
  19
  2
  8
  10
  1
  4
  5
  1
  9
  10
  34
  44
  75
  153
  นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
  40
  1
  19
  17
  36
  1
  4
  5
  3
  1
  4
   
  7
  7
  3
  6
  9
  23
  26
  35
  84
  ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
  45
  2
  10
  24
  34
  4
  8
  12
  2
  4
  6
  3
  7
  10
  3
  3
  6
  54
  22
  46
  122
  รวม
  8
  96
  246
  342
  34
  67
  101
  12
  43
  55
  15
  30
  45
  8
  40
  48
  205
  165
  426
  796