จำนวน 171 รายการ

แบบฟอร์ม รายงาน
ลำดับ
หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์
1
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คำร้องขอเอกสารรับรองคุณวุฒิเป็นภาษาอังกฤษ
   
2
ตัวอย่างหัวข้อสอบ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
   
3
ตารางคะแนน IS
   
4
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M3
   
5
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M6
   
6
บันทึกการสอนชดเชยออนไลน์
   
7
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
   
8
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
   
9
รายงานสารสนเทศโรงเรียน ปี 2559
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
10
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 13 ส.ค. 2564
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
11
วผ.1 คำร้องขอซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
   
12
วผ.10 แบบประกาศผลเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
13
วผ.11 แบบคำร้องทั่วไป
   
14
วผ.12 แบบคัดกรองนักเรียน
   
15
วผ.13 ตารางวิเคราะห์ผุ้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
16
วผ.13.1 ตารางแจงแจง GPA เฉลี่ยรายภาคเรียน
   
17
วผ.13.2 ตารางวิเคราะห์ผลสอบ-O-NET
   
18
วผ.13.3 แบบฟอร์มเป้าหมายแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนและระดับชาติ
   
19
วผ.14 แบบรับ-ส่งเอกสารฝ่ายวัดผล
   
20
วผ.15 แบบสำรวจรายวิชาสอบ
   
21
วผ.16 แบบจัดคุมสอบแทน
   
22
วผ.17 แบบบันทึกการจัดกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
   
23
วผ.18 แจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 18.1 แบบประกาศรายชื่อ
   
24
วผ.19 แผนผังที่นั่งสอบ
   
25
วผ.2 คำร้องขอเรียนซ้ำ
   
26
วผ.20 รายชื่อนักเรียนขาดสอบ
   
27
วผ.21 กระดาษปะหน้าซองข้อสอบ
   
28
วผ.22 กระดาษปะหน้ากระดาษคำตอบ
   
29
วผ.23 แบบเฉลยคำตอบ
   
30
วผ.24 บันทึกข้อความรายงานผลการสอบ
   
31
วผ.25 แบบลงชื่อการปฏิบัติงานของกรรมการกลาง
   
32
วผ.26 แบบลงชื่อกรรมการคุมสอบ
   
33
วผ.27 แบบรับส่งแบบทดสอบ
   
34
วผ.27.1 แบบฟอร์มรับส่งกระดาษคำตอบ
   
35
วผ.27.2 แบบฟอร์มส่งเฉลยคำตอบ
   
36
วผ.28 แบบนำส่งสมุด ปพ.5
   
37
วผ.29 แบบตรวจทาน ปพ.5 29.1 29.2 รายงานการตรวจ ปพ.5 รายภาค
   
38
วผ.3 คำร้องขอเรียนเพิ่มติม
   
39
วผ.30 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผลรายวิชา
   
40
วผ.31 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผล แยกครูผู้สอน
   
41
วผ.32 แบบบันทึกนักเรียนไม่ผ่านการวัดผลประเมินผล
   
42
วผ.33 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ อ่านคิด รายข้อ
   
43
วผ.34 แบบประเมินผล
   
44
วผ.34.1 แบบวัดความพึงพอใจการให้บริการ
   
45
วผ.34.2 แบบวิเคราะห์ประเมินผล สอบเข้ารอบโครงการ
   
46
วผ.35 แบบส่งกระดาษ Copy Print
   
47
วผ.4 แบบลงเวลามาเรียนของนักเรียน
   
48
วผ.5 แบบลงเวลาภาคฤดูร้อนครูผู้สอน
   
49
วผ.6 แบบรับ-ส่ง เอกสารการซ่อมเสริมสอบแก้ตัว
   
50
วผ.7 แบบสรุปจำนวนวิชา และจำนวนนักเรียน
   
51
วผ.8 หนังสือเชิญประชุมเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
52
วผ.9 รายชื่อนักเรียนลงเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม เรียนภาคฤดูร้อน
   
53
หลักสูตร 2560-2562
   
54
เรื่อง การศึกษาแบบแผนการเรียนรู้ (Learning Styles) ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชา ว 20210 การโปรแกรมประยุกต์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   
55
แบบขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
   
56
แบบคัดกรองนักเรียน
   
57
แบบบันทึกการเรียนการสอนรายวัน
   
58
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
   
59
แบบฟอร์มประเมินสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
   
60
แบบฟอร์มรายงานการผลิตและการใช้สื่อการสอน
   
61
แบบฟอร์มเป้าหมายแผน Onet ระดับชาติ
   
62
แบบสรุปสารสนเทศแผนการจัดการเรียนรู้
   
63
แบบส่งกระดาษก็อปปี้พริ้น
   
64
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
65
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564
   
66
โครงสร้างแผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป และห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564–2566
   
67
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
SDQ ครูประเมินนักเรียน
   
68
SDQ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
   
69
SDQ สำหรับนักเรียน
   
70
การส่งต่อนักเรียน
   
71
ขออนุญาตเข้าเรียน
   
72
ขออนุญาตไว้ผมยาว
   
73
ขอใบรับรองความประพฤติ
   
74
ขอใบรับรองความประพฤติ ENG
   
75
ทะเบียนรับแจ้งของหาย
   
76
นักเรียนแก้ไขปัญหา
   
77
บัตรรายงานตัวสำหรับนักเรียนมาสาย
   
78
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้าน
   
79
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ต้น
   
80
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ปลาย
   
81
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
82
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Online
   
83
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Onsite
   
84
รับทราบความผิด
   
85
รับนักเรียนมาสายคาบที่ 1
   
86
รายงานการจัดกิจกรรม Classroom Meeting
   
87
รายงานตัว ลูก สร
   
88
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
   
89
สรุปจำนวนการประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
   
90
สรุปผลการรู้จักนักเรียนรายบุคคล
   
91
สัญญาทัณฑ์บน
   
92
สัญญาแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   
93
หนังสือยินยอมของนักเรียน
   
94
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
   
95
เงินฌาปณกิจ
   
96
เชิญผุ้ปกครองพบปะหารือ
   
97
เปลี่ยนเวร
   
98
เวรยามกลางคืนและเวรช่วงกลางวัน
   
99
แจ้งนักเรียนกระทำผิดระเบียบโรงเรียน
   
100
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1
   
101
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
   
102
แบบทดสอบการติดเกม
   
103
แบบบันทึกการติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   
104
แบบบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง
   
105
แบบบันทึกการเจ็บป่วย
   
106
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
   
107
แบบบันทึกการให้ปากคำ
   
108
แบบประเมิน EQ
   
109
แบบประเมินพฤติกรรม SNap-iv
   
110
แบบรายงานการตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน
   
111
แบบรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
   
112
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
113
แบบแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
   
114
ใบรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผิดระเบียบ
   
115
ใบลาสำหรับนักเรียน
   
116
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มขอใช้รถ
   
117
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
   
118
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
   
119
การประเมินวิทยฐานะ (ว.PA)
   
120
ขออนุญาตไปราชการ
   
121
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
   
122
คำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   
123
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
   
124
ตัวอย่าง PA3-ใช้เหมือนกันทุกวิทยฐานะ
   
125
ตัวอย่าง-PA2-ครูชำนาญการพิเศษ
   
126
ตัวอย่าง-PA2-ชำนาญการ
   
127
ตัวอย่าง-PA2-ไม่มีวิทยฐานะ
   
128
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน/
   
129
บันทึกข้อความรายงานผลการไปราชการ
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
130
ประกาศชั่วโมงปฎิบัติงาน
   
131
หนังสือราชการและเอกสารประกอบการประเมิน ว.PA
   
132
ใบลา
   
133
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
การเงิน-หนังสือขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
   
134
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
135
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
136
พัสดุ-พส.จ-01 แบบขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
137
พัสดุ-พส.จ-02 แบบรายงานขอจ้าง (โปรแกรม)
   
138
พัสดุ-พส.จ-03 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
139
พัสดุ-พส.จ-04 แบบรายงานคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
140
พัสดุ-พส.จ-05 แบบรายงานราคากลาง (ทำมือ)
   
141
พัสดุ-พส.จ-07 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
142
พัสดุ-พส.จ-09 แบบรายงานผลและขออนุมัติจ้าง (โปรแกรม)
   
143
พัสดุ-พส.จ-10 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
144
พัสดุ-พส.จ-11 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
145
พัสดุ-พส.จ-12 แบบใบสั่งจ้าง (ทำมือ)
   
146
พัสดุ-พส.จ-13 แบบใบส่งมอบงานจ้าง (ผู้รับจ้างทำเอง)
   
147
พัสดุ-พส.จ-14 แบบแจ้งการส่งมอบงาน (ทำมือ)
   
148
พัสดุ-พส.จ-15 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
149
พัสดุ-พส.จ-16 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
150
พัสดุ-พส.จ-17 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
151
พัสดุ-พส.ซ-01 แบบบันทึกขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
152
พัสดุ-พส.ซ-03 แบบรายงานขอซื้อ (โปรแกรม)
   
153
พัสดุ-พส.ซ-04 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
154
พัสดุ-พส.ซ-05 แบบรายงานผลฯคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
155
พัสดุ-พส.ซ-06 แบบรายงานผลฯ ราคากลาง (ทำมือ)
   
156
พัสดุ-พส.ซ-08 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
157
พัสดุ-พส.ซ-09 แบบใบเสนอราคา (ผู้ขายทำเอง)
   
158
พัสดุ-พส.ซ-10 แบบรายงานผลและขออนุมัติซื้อ (โปรแกรม)
   
159
พัสดุ-พส.ซ-11 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
160
พัสดุ-พส.ซ-12 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
161
พัสดุ-พส.ซ-13 แบบใบสั่งซื้อ (ทำมือ)
   
162
พัสดุ-พส.ซ-14 ใบส่งของ (ผู้ขายจัดทำ)
   
163
พัสดุ-พส.ซ-15 แบบแจ้งการส่งมอบของ (ทำมือ)
   
164
พัสดุ-พส.ซ-16 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
165
พัสดุ-พส.ซ-17 ใบเบิกพัสดุ (โปรแกรม)
   
166
พัสดุ-พส.ซ-18 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
167
พัสดุ-พส.ซ-19 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
168
พัสดุ-พส.ต-01 แบบขอตรวจสอบพัสดุประจำปี (ทำมือ)
   
169
พัสดุ-พส.ต-02 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
170
พัสดุ-พส.ต-03 แบบรายงานผลการตรวจสอบ (ทำมือ)
   
171
พัสดุ-พส.ต-04 แบบแจ้ง สตง (ทำมือ)
   
ลำดับ
หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์