SRP e-document

จำนวน 172 รายการ
แบบฟอร์ม รายงาน
ลำดับ
กลุ่มงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์
1
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คำร้องขอเอกสารรับรองคุณวุฒิเป็นภาษาอังกฤษ
   
2
ตัวอย่างหัวข้อสอบ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
   
3
ตารางคะแนน IS
   
4
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M3
   
5
ตารางวิเคราะห์ผลสอบ O-NET M6
   
6
บันทึกการสอนชดเชยออนไลน์
   
7
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
   
8
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
   
9
รายงานสารสนเทศโรงเรียน ปี 2559
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
10
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 13 ส.ค. 2564
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
11
วผ.1 คำร้องขอซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
   
12
วผ.10 แบบประกาศผลเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
13
วผ.11 แบบคำร้องทั่วไป
   
14
วผ.12 แบบคัดกรองนักเรียน
   
15
วผ.13 ตารางวิเคราะห์ผุ้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
16
วผ.13.1 ตารางแจงแจง GPA เฉลี่ยรายภาคเรียน
   
17
วผ.13.2 ตารางวิเคราะห์ผลสอบ-O-NET
   
18
วผ.13.3 แบบฟอร์มเป้าหมายแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนและระดับชาติ
   
19
วผ.14 แบบรับ-ส่งเอกสารฝ่ายวัดผล
   
20
วผ.15 แบบสำรวจรายวิชาสอบ
   
21
วผ.16 แบบจัดคุมสอบแทน
   
22
วผ.17 แบบบันทึกการจัดกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
   
23
วผ.18 แจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 18.1 แบบประกาศรายชื่อ
   
24
วผ.19 แผนผังที่นั่งสอบ
   
25
วผ.2 คำร้องขอเรียนซ้ำ
   
26
วผ.20 รายชื่อนักเรียนขาดสอบ
   
27
วผ.21 กระดาษปะหน้าซองข้อสอบ
   
28
วผ.22 กระดาษปะหน้ากระดาษคำตอบ
   
29
วผ.23 แบบเฉลยคำตอบ
   
30
วผ.24 บันทึกข้อความรายงานผลการสอบ
   
31
วผ.25 แบบลงชื่อการปฏิบัติงานของกรรมการกลาง
   
32
วผ.26 แบบลงชื่อกรรมการคุมสอบ
   
33
วผ.27 แบบรับส่งแบบทดสอบ
   
34
วผ.27.1 แบบฟอร์มรับส่งกระดาษคำตอบ
   
35
วผ.27.2 แบบฟอร์มส่งเฉลยคำตอบ
   
36
วผ.28 แบบนำส่งสมุด ปพ.5
   
37
วผ.29 แบบตรวจทาน ปพ.5 29.1 29.2 รายงานการตรวจ ปพ.5 รายภาค
   
38
วผ.3 คำร้องขอเรียนเพิ่มติม
   
39
วผ.30 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผลรายวิชา
   
40
วผ.31 งบหน้าสรุปผลการวัดผลประเมินผล แยกครูผู้สอน
   
41
วผ.32 แบบบันทึกนักเรียนไม่ผ่านการวัดผลประเมินผล
   
42
วผ.33 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ อ่านคิด รายข้อ
   
43
วผ.34 แบบประเมินผล
   
44
วผ.34.1 แบบวัดความพึงพอใจการให้บริการ
   
45
วผ.34.2 แบบวิเคราะห์ประเมินผล สอบเข้ารอบโครงการ
   
46
วผ.35 แบบส่งกระดาษ Copy Print
   
47
วผ.4 แบบลงเวลามาเรียนของนักเรียน
   
48
วผ.5 แบบลงเวลาภาคฤดูร้อนครูผู้สอน
   
49
วผ.6 แบบรับ-ส่ง เอกสารการซ่อมเสริมสอบแก้ตัว
   
50
วผ.7 แบบสรุปจำนวนวิชา และจำนวนนักเรียน
   
51
วผ.8 หนังสือเชิญประชุมเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม
   
52
วผ.9 รายชื่อนักเรียนลงเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม เรียนภาคฤดูร้อน
   
53
หลักสูตร 2560-2562
   
54
แบบขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
   
55
แบบคัดกรองนักเรียน
   
56
แบบบันทึกการเรียนการสอนรายวัน
   
57
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
   
58
แบบฟอร์มประเมินสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
   
59
แบบฟอร์มรายงานการผลิตและการใช้สื่อการสอน
   
60
แบบฟอร์มเป้าหมายแผน Onet ระดับชาติ
   
61
แบบสรุปสารสนเทศแผนการจัดการเรียนรู้
   
62
แบบส่งกระดาษก็อปปี้พริ้น
   
63
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
  ไฟล์ที่ 7  
64
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564
   
65
โครงสร้างแผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป และห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564–2566
   
66
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
SDQ ครูประเมินนักเรียน
   
67
SDQ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
   
68
SDQ สำหรับนักเรียน
   
69
การส่งต่อนักเรียน
   
70
ขออนุญาตเข้าเรียน
   
71
ขออนุญาตไว้ผมยาว
   
72
ขอใบรับรองความประพฤติ
   
73
ขอใบรับรองความประพฤติ ENG
   
74
ทะเบียนรับแจ้งของหาย
   
75
นักเรียนแก้ไขปัญหา
   
76
บัตรรายงานตัวสำหรับนักเรียนมาสาย
   
77
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้าน
   
78
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ต้น
   
79
บันทึกข้อความส่งรายงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.ปลาย
   
80
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
81
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Online
   
82
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Onsite
   
83
รับทราบความผิด
   
84
รับนักเรียนมาสายคาบที่ 1
   
85
รายงานการจัดกิจกรรม Classroom Meeting
   
86
รายงานตัว ลูก สร
   
87
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
   
88
สรุปจำนวนการประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
   
89
สรุปผลการรู้จักนักเรียนรายบุคคล
   
90
สัญญาทัณฑ์บน
   
91
สัญญาแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   
92
หนังสือยินยอมของนักเรียน
   
93
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
   
94
เงินฌาปณกิจ
   
95
เชิญผุ้ปกครองพบปะหารือ
   
96
เปลี่ยนเวร
   
97
เวรยามกลางคืนและเวรช่วงกลางวัน
   
98
แจ้งนักเรียนกระทำผิดระเบียบโรงเรียน
   
99
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1
   
100
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
   
101
แบบทดสอบการติดเกม
   
102
แบบบันทึกการติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   
103
แบบบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง
   
104
แบบบันทึกการเจ็บป่วย
   
105
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
   
106
แบบบันทึกการให้ปากคำ
   
107
แบบประเมิน EQ
   
108
แบบประเมินพฤติกรรม SNap-iv
   
109
แบบรายงานการตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน
   
110
แบบรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
   
111
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
112
แบบแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
   
113
ใบรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผิดระเบียบ
   
114
ใบลาสำหรับนักเรียน
   
115
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มขอใช้รถ
   
116
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
   
117
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
118
การประเมินวิทยฐานะ (ว.PA)
119
ขออนุญาตไปราชการ
   
120
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
   
121
คำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   
122
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
   
123
ตัวอย่าง PA3-ใช้เหมือนกันทุกวิทยฐานะ
124
ตัวอย่าง-PA2-ครูชำนาญการพิเศษ
125
ตัวอย่าง-PA2-ชำนาญการ
126
ตัวอย่าง-PA2-ไม่มีวิทยฐานะ
127
ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน/
   
128
บันทึกข้อความรายงานผลการไปราชการ
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
129
ประกาศชั่วโมงปฎิบัติงาน
   
130
หนังสือราชการและเอกสารประกอบการประเมิน ว.PA
   
131
ใบลา
   
132
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
การเงิน-หนังสือขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
   
133
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
  ไฟล์ที่ 5  
  ไฟล์ที่ 6  
134
การเงิน-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  ไฟล์ที่ 1  
  ไฟล์ที่ 2  
  ไฟล์ที่ 3  
  ไฟล์ที่ 4  
135
พัสดุ-พส.จ-01 แบบขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
136
พัสดุ-พส.จ-02 แบบรายงานขอจ้าง (โปรแกรม)
   
137
พัสดุ-พส.จ-03 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
138
พัสดุ-พส.จ-04 แบบรายงานคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
139
พัสดุ-พส.จ-05 แบบรายงานราคากลาง (ทำมือ)
   
140
พัสดุ-พส.จ-07 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
141
พัสดุ-พส.จ-09 แบบรายงานผลและขออนุมัติจ้าง (โปรแกรม)
   
142
พัสดุ-พส.จ-10 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
143
พัสดุ-พส.จ-11 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
144
พัสดุ-พส.จ-12 แบบใบสั่งจ้าง (ทำมือ)
   
145
พัสดุ-พส.จ-13 แบบใบส่งมอบงานจ้าง (ผู้รับจ้างทำเอง)
   
146
พัสดุ-พส.จ-14 แบบแจ้งการส่งมอบงาน (ทำมือ)
   
147
พัสดุ-พส.จ-15 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
148
พัสดุ-พส.จ-16 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
149
พัสดุ-พส.จ-17 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
150
พัสดุ-พส.ซ-01 แบบบันทึกขออนุมัติซื้อจ้าง (ทำมือ)
   
151
พัสดุ-พส.ซ-03 แบบรายงานขอซื้อ (โปรแกรม)
   
152
พัสดุ-พส.ซ-04 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
153
พัสดุ-พส.ซ-05 แบบรายงานผลฯคุณลักษณะ (ทำมือ)
   
154
พัสดุ-พส.ซ-06 แบบรายงานผลฯ ราคากลาง (ทำมือ)
   
155
พัสดุ-พส.ซ-08 แบบรายงานเปิดซอง (ทำมือ)
   
156
พัสดุ-พส.ซ-09 แบบใบเสนอราคา (ผู้ขายทำเอง)
   
157
พัสดุ-พส.ซ-10 แบบรายงานผลและขออนุมัติซื้อ (โปรแกรม)
   
158
พัสดุ-พส.ซ-11 แบบประกาศผู้ชนะราคา (โปรแกรม)
   
159
พัสดุ-พส.ซ-12 แบบแจ้งให้มาทำสัญญา (ทำมือ)
   
160
พัสดุ-พส.ซ-13 แบบใบสั่งซื้อ (ทำมือ)
   
161
พัสดุ-พส.ซ-14 ใบส่งของ (ผู้ขายจัดทำ)
   
162
พัสดุ-พส.ซ-15 แบบแจ้งการส่งมอบของ (ทำมือ)
   
163
พัสดุ-พส.ซ-16 แบบใบตรวจรับพัสดุ (e-gp)
   
164
พัสดุ-พส.ซ-17 ใบเบิกพัสดุ (โปรแกรม)
   
165
พัสดุ-พส.ซ-18 แบบทราบผลการตรวจรับ (ทำมือ)
   
166
พัสดุ-พส.ซ-19 แบบใบนำส่งการเงิน (ทำมือ)
   
167
พัสดุ-พส.ต-01 แบบขอตรวจสอบพัสดุประจำปี (ทำมือ)
   
168
พัสดุ-พส.ต-02 แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ทำมือ)
   
169
พัสดุ-พส.ต-03 แบบรายงานผลการตรวจสอบ (ทำมือ)
   
170
พัสดุ-พส.ต-04 แบบแจ้ง สตง (ทำมือ)
   
171
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์-ม.1-3 มัธยมศึกษาตอนต้น 2/2566
   
172
แบบรายงานกิจกรรมจิตอาสา-จิตสาธารณะ-บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2/2566
   
ลำดับ
กลุ่มงาน
ชื่อเอกสาร
ไฟล์