สถานะอุปกรณ์

สถานะอุปกรณ์ : สีเขียว-ใช้ได้, สีเหลือง-เสีย
อาคาร
จำนวนห้อง
Amplifier
Computer
Keyboard
Mouse
Printer
Projector
Projector สำนักงาน
Remote
Screen
Speaker
TV
VGA Cable
Visuallizer
Wifi
Wired
สันติ
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
ไมตรี
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
1
6
5
1
ภราดร
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
บวรศิลป์
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ธำรงวิทย์
28
28
28
28
28
28
25
28
28
28
28
28
28
จิตต์ธานี
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ทวีปราชญ์
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
อุตสาหกรรม
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
รวม
94
Amplifier
Computer
Keyboard
Mouse
Printer
Projector
Projector สำนักงาน
Remote
Screen
Speaker
TV
VGA Cable
Visuallizer
Wifi
Wired