ตรวจสอบอุปกรณ์เทคโนโลยี

ตรวจสอบอุปกรณ์เทคโนโลยี
สถานะอุปกรณ์ : สีเขียว-ใช้ได้, สีเหลือง-เสีย
อาคาร
จำนวนห้อง
Computer
Mouse
Keyboard
Screen
Projector
Visuallizer
Amplifier
Speaker
VGA Cable
Wifi
Wired
Printer
TV
Projector สำนักงาน
Remote
สันติ
11
11
11
11
8
3
11
11
11
11
11
11
11
10
ไมตรี
6
6
6
6
5
1
6
5
1
6
6
6
6
5
1
6
ภราดร
11
10
10
10
8
2
10
10
10
10
10
10
10
10
บวรศิลป์
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ธำรงวิทย์
28
28
28
28
28
28
26
2
28
28
28
28
28
25
จิตต์ธานี
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ทวีปราชญ์
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
อุตสาหกรรม
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
รวม
94
Computer
Mouse
Keyboard
Screen
Projector
Visuallizer
Amplifier
Speaker
VGA Cable
Wifi
Wired
Printer
TV
Projector สำนักงาน
Remote